header-profiel-activiteiten.png

 

INTRODUCTIE

De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie staat sinds 1984 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als een non-profit organisatie en is sinds 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In Nederland zijn er negen afdelingen waar lessen, seminars, cursussen en programma’s gevolgd kunnen worden: Amsterdam, Alkmaar, Almere, Den Haag, Eindhoven, Hilversum, Middelburg, Rotterdam en Zwolle. Verder zijn er diverse BK-locaties waar activiteiten worden gehouden zoals in Den Haag-Loosduinen (Sangam Bhawan), Nijmegen (Shanti Home), Amsterdam-Bijlmermeer (Harmony House), Papendrecht (Lighthouse) en Groningen (Peace Place).

Regelmatig of incidenteel worden in diverse andere steden in Nederland programma’s aangeboden, op eigen initiatief of op verzoek van derden.

SPIRITUELE VORMING

Mensen die de centra van de Brahma Kumaris regelmatig bezoeken, beoefenen Raja Yoga, een open-ogen meditatie die de denkgeest ontspant en een gezond evenwicht tussen onze innerlijke en uiterlijke wereld helpt ontwikkelen. Zij bestuderen het aangeboden gedachtegoed in de vorm van een spirituele studie waarbinnen alle religieuze tradities worden gerespecteerd en waarin uitleg wordt gegeven over de aard van de ziel, God, tijd en karma.

De Brahma Kumaris legt de nadruk op meditatie en spirituele vorming en heeft daarvoor verschillende onderwijsprogramma’s ontwikkeld zoals de Soul Seminars over Raja Yoga meditatie. Verder zijn er themamiddagen Positief Denken, Leven zonder Stress, Boosheid overwinnen en Zelfrespect Ontwikkelen, die naast informatie en onderlinge uitwisseling ook ruimte bieden aan stiltemomenten en meditatie.

RELIGIE EN SPIRITUALITEIT

Hernieuwde interesse in en verdieping van de ware betekenis van religie: religare (opnieuw verbinden) en liga (de band tussen de mens en God), uit zich niet alleen in het bestuderen van spiritualiteit, maar ook in de behoefte aan bezinning en de beoefening van innerlijke vrede en contemplatieve stilte door middel van meditatie. Meditatie is voor velen niet alleen bedoeld om de eigen religieuze of spirituele beleving te versterken, maar kan ook worden ingezet als vorm van medemenselijkheid.

De BKSA heeft als doel het (opnieuw) benoemen en toepassen van de spirituele waarden die aan elke religie en levensbeschouwing ten grondslag liggen en werkt vanuit deze visie samen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

Sinds enkele jaren werkt BKSA mee aan de ‘Prinjesdagviering’, de grootste landelijke, interreligieuze en inter-levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst voorafgaande welke, voorafgaand aan de Troonrede, plaatsvindt in de Grote Kerk in Den Haag op de derde dinsdag van september. De organisatie is in handen van een tiental landelijke en Haagse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, waaronder BKSA. Zij bieden de bijeenkomst aan als een moment van bezinning bij de opening van het parlementaire jaar. De genodigden zijn o.a. de leden van de Nederlandse regering en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, leden van de Eerste en Tweede Kamer en Hoge Colleges van Staat, vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, kinderen en jongeren van de participerende scholen en het algemeen publiek.

Vredesinitiatieven

Naast samenwerking met derden, ondersteunt de BKSA (internationale) initiatieven van andere groeperingen, zoals o.a. The Culture of Peace Initiative (CPI), Wereld Yoga Dag, Dag van de Stilte, Just This Day, World day of Interconnectedness, International Day of Peace – projecten die vanuit hun eigen focus wereldvrede door middel van innerlijke vrede promoten.

Wereld Meditatie Uur

Het Wereld Meditatie Uur is een gelegenheid om – in stilte en in verbondenheid met God – goede wensen en positieve gevoelens te verspreiden teneinde haat en geweld af te zwakken en personen die in vredeloosheid verkeren spiritueel te ondersteunen. Mensen van verschillende religieuze achtergronden komen bijeen om zich vanuit hun eigen spirituele tradities, en op een persoonlijke manier door middel van gebed of meditatie, te richten op de Goddelijke bron van onvoorwaardelijke liefde en compassie – voor iedereen gesymboliseerd door een lichtpunt. Licht wordt door alle religieuze en spirituele tradities geaccepteerd als een universele vorm van God. Het Wereld Meditatie Uur wordt maandelijks bij alle afdelingen en BK-locaties gehouden.

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Dag van de Dialoog

Sinds begin 2002 nemen studenten en docenten van de BKSA jaarlijks actief deel aan de Dag van de Dialoog als trainers, gespreksleiders, vrijwilligers en deelnemers, binnen en buiten de afdelingen van de Academie. Inmiddels organiseren tien afdelingen en BK-locaties jaarlijkse dialoogtafels. De Brahma Kumaris heeft vanaf het begin een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud, implementatie en uitvoering van de Dag van de Dialoog in Nederland. In 2007 ontving zij daarvoor de eerste Rotterdamse Dialoog Award.

Gevangeniswezen

Vanaf 1993 zijn er lessen in bewustwording en innerlijk groei voor langdurig verslaafde delinquenten gegeven in de Penitentiaire inrichting Over-Amstel, beter bekend als de Bijlmerbajes. Sinds 2002 werd er meegewerkt aan het justitiële project Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) en vanaf 2006, als officiële ketenpartner, aan het justitiële programma Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Dit ISD-programma bestaat uit activiteiten die gericht zijn op de terugkeer van de gedetineerden in de samenleving en uit verplichte zorg. Resocialisatie wordt onder meer bevorderd door opleidingen, arbeidsbegeleiding en trainingen. Daarna zijn er tot 2015 tweemaandelijkse themagesprekken gevoerd – met een meditatieve afsluiting – met vaste of wisselende ISD-groepen gedetineerden die gehuisvest waren in het Huis van Bewaring aan de Tafelbergweg in Amsterdam.

In 2013 is er op verzoek van de geestelijke verzorging voor Hindoes binnen het gevangeniswezen, in samenwerking met de Stichting Surant, gestart met een pilot ‘Positief Denken als levenskunst’ in de Penitentiaire Inrichting (vrouwengevangenis) te Nieuwersluis. In de jaren erna is de pilot vervangen door een serie modules gericht op spirituele bewustwording en groei. In de modules worden bouwstenen aangereikt om op een constructieve manier aan je positieve, spirituele identiteit te werken.

In 2015 zijn deze modules uitgebreid naar de PI in Vught en sinds 2016 wordt er ook les gegeven in de vrouwengevangenis in Zwolle gegeven. In de PI in Vught is ook sprake van een vervolgcursus gericht op het om kunnen gaan met stress.

Politie

In de tachtiger jaren zijn er trainingen Positief Denken gegeven aan diverse politiekorpsen in Nederland. In het Amsterdamse centrum aan de Haarlemmerdijk hebben in totaal vijftienhonderd politiemensen een training in positief denken en geweldloosheid gevolgd – ongeveer 30% van het toenmalige Amsterdamse politiekorps. In zestien andere steden werden lezingen, workshops, presentaties en cursussen verzorgd voor rijks- of gemeentepolitie.

Comments are closed.