ANBI JAARVERSLAG 2015 en hoofdlijnen beleidsplan 2016/2017

Algemene gegevens

Volledige naam: Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie
Kamer van Koophandel: 41204033
RSIN/fiscaal nummer: 806895287
Postadres: Haarlemmerdijk 137, 1013 KG, AMSTERDAM
Telefoonnummer: 020 624 02 05
E-mailadres bestuur: voorzitter@nl.brahmakumaris.org
Website: www.bksa.org
Facebook: www.facebook.com/BrahmaKumarisSpiritueleAcademie
Rekeningnummer: NL79 INGB 0006748634 t.n.v. St. Brahma Kumaris Nederland

Doelstelling

In artikel 2 lid 1 van de statuten is het doel van de stichting als volgt omschreven:

De stichting erkent de innerlijke spiritualiteit en goedheid van ieder menselijk wezen en helpt mensen – ongeacht culturele, religieuze en sociale achtergrond – deze goedheid in zichzelf te herontdekken. De stichting stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van spiritueel begrip en bewustzijn van het individu en zet zich in om dit te helpen vormgeven in houding, gedrag, waarden en vaardigheden in het persoonlijke, sociale en maatschappelijke leven.

Missie

Spiritualiteit als bron van kracht en inspiratie
De Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) stimuleert een positieve verandering in individuen teneinde een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling naar een vredevolle, rechtvaardige en liefdevolle wereld. De BKSA geeft voorlichting over spirituele groei en biedt lessen aan in Raja Yoga meditatie. Daarnaast organiseert de BKSA op een groot aantal locaties in Nederland cursussen, seminars, workshops, dialogen, themadagen en andere events. Ons uitgangspunt is de in eenieder aanwezige goedheid en spiritualiteit als bron van kracht en inspiratie. Spirituele bewustwording staat centraal op alle seminars en themadagen.

yoga-02
BKSA hoofdcentrum Amsterdam
 
yoga-01
De BKSA streeft naar samenwerking
met externe partijen, partners en netwerken.

Visie

Inspelen op een veranderende samenleving
Ieder mens bezit in essentie positieve kwaliteiten zoals liefde, vrede en kracht. Deze intrinsieke eigenschappen zijn niet alleen te ervaren in meditatieve stiltemomenten, maar ook bewust en daadwerkelijk in te zetten in het persoonlijke en professionele leven. Daarbij zijn het verkrijgen van inzicht in de eigen spirituele identiteit en de universele spirituele dimensie belangrijke leerdoelen.

yoga-03Het toepassen van innerlijke waarden in het dagelijks leven leidt tot persoonlijke groei. Op individueel en op maatschappelijk niveau uit zich dit in een toename van verdraagzaamheid, tevredenheid, respect en een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor onze samenleving. De behoefte daaraan is groter dan ooit.

In een samenleving met toenemende onverdraagzaamheid, agressie en geweld worden we geconfronteerd met zich snel veranderende, vaak onverwachte situaties waarin we nieuwe inzichten en kracht nodig hebben. Voor veel mensen is het leren omgaan met een maatschappij in verandering een centraal thema geworden. De huidige samenleving vraagt ons om zelf met oplossingen te komen; vaak zijn dit uitdagingen waarbij je niet kunt terugvallen op vertrouwde zekerheden of je kunt beroepen op bestaande waardesystemen.

Doel

Inspiratie en houvast
Ook het overheidsbeleid doet in toenemende mate een beroep op de eigen kracht van mensen. We worden steeds meer in staat geacht met inzet van ons netwerk problemen zelf op te lossen. Dat kan hoge eisen stellen aan het improvisatievermogen van eenieder. Vanuit de visie dat positieve kwaliteiten de essentie van de ziel zijn, wil de BKSA een bijdrage leveren aan het bewust maken en versterken van de eigen kracht van mensen.

In ons beleidsplan voor 2014/15 haakten we hier al op in. We onderzochten hoe bepaalde aspecten van spiritualiteit als inspiratie en houvast kunnen dienen, en welke nieuwe onderwerpen konden worden gethematiseerd in cursussen, seminars en workshop als aanvulling op ons huidige aanbod. Ook zetten we stappen om de zichtbaarheid en vindbaarheid van dit aanbod te vergroten en te kunnen waarborgen dat het volgen van een laagdrempelige, kosteloze spirituele opleiding voor eenieder mogelijk blijft.

Hoofdlijnen beleidsplan 2016/17

Toegankelijkheid
Om aan te kunnen sluiten bij de groeiende vraag op het gebied van zelfkennis, empowerment, zelfredzaamheid en eigen kracht wil de BKSA in 2016/17 haar programma-aanbod op deze gebieden toespitsen. Spiritualiteit heeft de mainstream bereikt. De beoefening ervan wordt door steeds meer mensen vanzelfsprekend in het dagelijks leven geïntegreerd.

Bezoekers blijken steeds meer behoefte te hebben aan flexibele, kortdurende programma’s. Wij spelen hierop in door de diversiteit van ons aanbod te vergroten, zowel in de stad als in de regio, steeds gericht op integratie en verbinding. Door onze authentieke visie opnieuw te vertalen naar het hier en nu willen we een nieuwe generatie op hun eigen wijze aanspreken: Kort maar krachtig, face to face èn via digitale media. We zullen hiervoor ook onze Facebookpagina gebruiken.

Saamhorigheid
Naast diversiteit is ook ‘eenheid’ traditioneel een sleutelbegrip binnen onze organisatie. In de beleidsperiode 2016/17 willen we in onze externe communicatie meer eenheid laten zien. In de afgelopen beleidsperiode hebben we vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op externe communicatie en het gebruik van sociale media. Middels een nieuw te schrijven communicatieplan, meer aandacht voor moderne communicatiemiddelen en eenheid in de huisstijl willen we hier in de komende beleidsperiode verder invulling aan geven. Doel is een grotere herkenbaarheid naar buiten en een betere presentatie van ons programma-aanbod.

yoga-04

Empowerment
Het begrip empowerment is moeilijk in het Nederlands te vertalen. Het kan worden gedefinieerd als de methoden en technieken om de mate van autonomie en zelfbeschikking in de levens van mensen te vergroten. Empowerment stelt mensen en gemeenschappen in staat om hun belangen te vertegenwoordigen en op een verantwoordelijke en vastberaden wijze op eigen gezag te handelen. Voor onze organisatie reden genoeg om het begrip empowerment in dit beleidsplan centraal te stellen.

In dit kader plannen wij een aantal themabijeenkomsten – over toepasbare spiritualiteit in een maatschappelijke context in thema’s als ongelijkheid, harmonie en conflict, integratie, armoede, geweld en vrede. Daarnaast willen we ons in nieuwe formats verder toeleggen op onze kernactiviteiten; bijvoorbeeld met een serie programma’s gebaseerd op meditatie, stilte, opladen van innerlijke kracht, ziels- en godsbewustzijn.

Professionalisering en interactie

foto-06aOok in de beleidsperiode 2016/17 zal kwaliteitsbevordering een belangrijk aandachtspunt blijven. In die zin is het begrip empowerment ook relevant voor onze interne organisatie. De zorg voor het welzijn en de professionele ontwikkeling van onze docenten is een belangrijk aandachtspunt en kan onder de noemer ’empowering the empowerers’ worden samengevat. Beleidsmatig komt deze zorg in de komende periode onder meer tot uiting door verder vorm en inhoud te geven aan de professionalisering van ons docententeam in de vorm van trainingen, special interest groups en werkgroepen.

BKSA streeft ernaar, de cursussen en seminars in de komende beleidsperiode meer interactief te ontwerpen. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte voor ervarend leren door de deelnemers. Dit vraagt van docenten soms een andere aanpak en de vaardigheid om spirituele aspecten uit te leggen op een zodanige manier dat het aansluit bij de belevingswereld van de deelnemers. De ontwikkeling van docenten zal worden ondersteund met landelijke en regionale bijeenkomsten gericht op verdieping, uitwisseling en intervisie. Op deze bijeenkomsten komt zowel de inhoud van de lessen als de methodiek van de cursussen aan de orde. In 2016 is er al een docentenbijeenkomst geweest over leervoorkeuren (de kunst afkijken, of zelf ontdekken) en over life long learning.

Nieuwe vormen van samenwerking

De BKSA streeft naar meer en betere samenwerking met externe partijen, partners en netwerken en willen dit ook in de programmering tot uiting laten komen. Deels vloeit dit voort uit maatschappelijke ontwikkelingen, deels is dit ontstaan vanuit een natuurlijk gegroeide, gedeelde behoefte aan meer en diepere uitwisseling en samenwerking.

De uitwisseling op het snijvlak van spiritualiteit en dagelijkse praktijk is, in onze ervaring, altijd spannend en vruchtbaar. De toegevoegde waarde van de BKSA aan gemeenschappelijke events vloeit voort uit onze core business; meditatie, stilte, empowerment, ziels- en godsbewustzijn staan hierin centraal. Voor de komende periode zullen, zowel landelijk als vanuit onze afdelingen, nieuwe samenwerkingsverbanden en projecten worden geïnitieerd.

Family coaches
In Amsterdam Zuidoost zullen family coaches van St. Samenlevingsopbouw op maat lessen volgen van BKSA op het gebied van persoonlijke en spirituele ontwikkeling en bewustwording met betrekking tot Boosheid Overwinnen en Omgaan met Conflicten. Centraal staat het ontwikkelen van je eigen ‘toolkit’ zodat je jezelf en de cliënt (vaak mensen in achterstandsposities) verder kunt helpen. Het doel is positief en bekrachtigend in de relatie met cliënten te staan ondanks grote werkdruk en de moeilijke situaties waarin cliënten zich veelal bevinden.

Dag van de Dialoog
Sinds begin 2002 nemen studenten en docenten van de BKSA actief deel aan de Dag van de Dialoog als trainers, gespreksleiders, vrijwilligers en deelnemers, binnen en buiten de afdelingen van de Academie. Verschillende centra organiseren jaarlijkse dialoogtafels.

De BKSA heeft vanaf het begin een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud, implementatie en uitvoering van de Dag van de Dialoog in Nederland. In 2007 ontving zij daarvoor de eerste Rotterdamse Dialoog Award.

foto-07In 2016 willen we binnen de BKSA een interessegroep starten om te onderzoeken op welke manier we de komende jaren vanuit de doelstellingen van de BKSA een bijdrage kunnen blijven leveren aan de Dag van de Dialoog. In gesprek met Nederland in Dialoog zijn er wederom afspraken gemaakt over het faciliteren van verdiepingstrainingen door BKSA.

Vanaf najaar 2014 biedt BKSA verdiepingstrainingen aan waarbij gewerkt wordt aan het bewustzijn van gespreksleiders, trainers en andere betrokkenen bij Nederland in Dialoog, zodat het mogelijk wordt om boven cultuur, religie etc. uit te kunnen gaan. De eerste verdiepingstrainingen gingen over Zielsbewustzijn; in 2015 over Bovenzinnelijk Geluk, aansluitend bij het landelijk thema Geluk. In 2016 zal het thema van Nederland in Dialoog zijn Verbinding – Maak het mee(r) en zal de verdiepingstraining die BKSA aanbiedt in het verlengde hiervan liggen.

BKSA is betrokken bij het samenwerkingsverband Eindhoven in Dialoog, dat in 2016 de gemeente ondersteunt bij de organisatie van dialogen verspreid door de stad, binnen het programma ‘Maak het mee(r), Inwonerparticipatie en Overheidsparticipatie 2015 – 2018’. In Nijmegen zal BKSA dit jaar 2016, op verzoek van Buro Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, tijdens de week van discriminatie een dialoogtafel organiseren met het thema Radicalisering in de samenleving.

G1000 – EindhovenTOP
foto-08De BKSA zal een actieve bijdrage leveren aan het initiatief G1000 – EindhovenTOP. Begin 2016 komen 1000 uitgenodigde kiesgerechtigde inwoners van Eindhoven bij elkaar in het Beursgebouw. Samen zetten de inwoners de meest belangrijke onderwerpen uit/van/voor Eindhoven op een rij. Die onderwerpen zullen ze meegeven aan het stadsbestuur en ook zelf mee aan de slag gaan.

G1000 is een initiatief voor en door inwoners. Een plek waar mensen samen bepalen wat ze belangrijk vinden voor Eindhoven. De organisaties en personen die betrokken zijn bij de organisatie van G1000 – EindhovenTOP geloven in de kracht van het hele systeem: alle belangrijke partijen doen mee aan het gesprek. Zo wordt iedereen gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat: burgers, vrije denkers, werkgevers en de overheid.

Gandhi Centre
De missie van het Gandhi Centre in Den Haag is het versterken van de relaties tussen India en Nederland. Er is een bibliotheek met een collectie boeken en films over India en het Indiaas-Nederlands erfgoed. Daarnaast worden er lezingen, cursussen yoga en Indiase talen gegeven.

Sinds de opening in 2011 is het Gandhi Centre uitgegroeid tot een levendig cultureel centrum en aanlooppunt voor de omvangrijke Indiase diaspora in de regio. De in 2014 geïnitieerde samenwerking tussen het Gandhi Centre en de BKSA zal in de periode 2016/17 worden voortgezet en uitgebreid.

Peace in the Park
Rond 21 September, de Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties, wordt jaarlijks het Peace in the Park festival georganiseerd in de Paleistuin in Den Haag aan de achterzijde van Paleis Noordeinde. De boodschap van Peace in the Park – persoonlijke vrede ervaren en daar actief iets mee doen – vindt duidelijk weerklank; bezoekers doen nieuwe inspiratie op en zoeken verbondenheid met andere bezoekers door middel van gesprekken, muziek, sport en spel en andere activiteiten.

De BKSA is sinds het ontstaan bij de organisatie van Peace in the Park betrokken. Peace in the Park 2015 maakte deel uit van het ‘Just Peace Festival’, gefaciliteerd door de gemeente Den Haag, met in totaal zo’n 40.000 bezoekers. In 2016 ligt het accent op versterking van de samenwerking tussen de verschillende deelnemende organisaties aan Peace in the Park en het Just Peace weekend. Praktische en financiële steun komt onder meer van de gemeente Den Haag, Fonds 1818 en Just Peace. In 2015 waren er een kleine 3000 bezoekers bij Peace in the Park (in 2014 was dat de helft) naar de Paleistuin gekomen.

Peace in the Park Peace in the Park foto-10
Peace in the Park


Prinsjesdag
Prinsjesdag 2011
Inter- levensbeschouwelijke
bezinningsbijeenkomst op Prinsjesdag

De jaarlijkse Prinsjesdagviering, een inter-levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar wordt in 2016 voor de zeventiende keer gehouden in de grote Kerk in Den Haag. Aan de viering – teksten, recitatie en muziek – wordt meegewerkt door Hindoes, Boeddhisten, Joden, Christenen, Moslims, Bahá’í, humanisten en Brahma Kumaris.

De Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeenkomst in ons land en kent een groeiende belangstelling; de kerk is de laatste jaren overvol. Prominenten uit het parlement, de regering, het gemeentebestuur van Den Haag en de Raad van State worden uitgenodigd, verder is de bijeenkomst vrij toegankelijk voor alle burgers van Den Haag en Nederland.

BKSA participeert in de Prinsjesdagviering en is gesprekspartner bij de voorbereidingen in de ICP (Inhoudelijke Commissie Prinsjesdag). In de ICP wordt ieder jaar een thema gekozen en verkend dat optimaal aansluit bij de actuele ontwikkelingen in onze samenleving.

 

Samenwerkingsverband Vrijwilligersacademie Almere
Vrijwilligersacademie AlmereDe Vrijwilligersacademie Almere, een initiatief van het samenwerkingsverband Almeers Vrijwilligerswerk, biedt trainingen en cursussen voor vrijwilligers die te maken hebben met allerlei aspecten van het vrijwilligerswerk. Zij brengt vraag en aanbod van trainingen, workshops en cursussen voor vrijwilligers bij elkaar. Sinds juli 2015 hebben vrijwilligers via de Vrijwilligersacademie deel genomen aan de workshops ‘Leven zonder Stress’, ‘Boosheid Overwinnen’ en ‘Zelfrespect Ontwikkelen’ van de BKSA. In 2016/17 zullen deze workshops opnieuw deel uitmaken van het opleidingsaanbod van de Vrijwilligersacademie.

 


Penitentiaire Inrichtingen

In 2016/17 zal de BKSA wederom zowel in de gevangenis in Vught als in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis een serie lessen en bijeenkomsten aanbieden die in het teken staan van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. In 2016 is er in de vrouwengevangenis te Zwolle begonnen met themabijeenkomsten. De thema’s zijn gerelateerd aan het ontwikkelen van een positieve, constructieve levenshouding, het ontwikkelen van zelfrespect en eigenwaarde, vergeving en gezondheid van geest en lichaam.

De aard van de overtreding of het misdrijf in relatie tot de strafmaat kan voor frustratie en gebrek aan onderling vertrouwen zorgen. Onderlinge verstandhoudingen zijn vaak kwetsbaar door een gebrek aan vertrouwen in zichzelf, de ander en in relatie tot het onderwerp rechtvaardigheid en vertrouwen. Zelfreflectie, zelfvertrouwen en positief leren omgaan met de beperkingen in de inrichting zijn daarom bruikbare handvatten in bewustwording.

foto-12
Zelfreflectie, zelfvertrouwen en positief leren omgaan met de beperkingen in de inrichting zijn bruikbare handvatten in bewustwording.

 

Door de groepsgrootte – maximaal 12 tot 15 deelnemers – en de intensiteit van het proces spelen de persoonlijke ervaring en beleving van de deelnemers een grote rol tijdens de bijeenkomsten. In iedere bijeenkomst staan hun leerpunten centraal. Het leren kennen van je oorspronkelijke identiteit, het opladen van levensenergie en de wet van wederkerigheid zijn belangrijke onderwerpen. Verkregen inzichten bieden een nieuw perspectief om van het verleden te leren en met een nieuwe blik de toekomst tegemoet te treden.

Nieuwe initiatieven

Angst Weerstaan
In Amsterdam is in 2016 de pilot gestart van een nieuwe cursus: ‘Angst Weerstaan – leven in vertrouwen’. Op deze themamiddag wordt gewerkt met methoden en technieken van aanwezigheid, bewegingsvrijheid, zelfsturing en zelfredzaamheid. Deze themamiddag helpt de deelnemers om angst tot een bondgenoot te maken en daardoor vertrouwen op te bouwen in eigen vermogen, in de mensen om je heen en in de mogelijkheden die het leven biedt.

Women Talk
In Amsterdam is in 2016 een serie spirituele themagesprekken met vrouwen van start gegaan. Thema’s zijn o.a. Verbondenheid, Zelfacceptatie, Geluksbeleving en Loslaten.

Power Boost
In Hilversum gaat bij BKSA een ochtendprogramma van start voor mensen die een spirituele power boost willen krijgen voordat ze aan hun (werk)dag beginnen. Twee keer per week, op woensdag en zaterdag van
07:30 – 08:00 uur, zijn deze vroege vogels welkom voor de ervaring van innerlijke stilte, bewuste aandacht, mind set oefeningen en meditatie ter bevordering van het algemene welzijn.

foto-13

 

Activiteiten 2015

De stichting BKSA heeft tien afdelingen die gevestigd zijn in Amsterdam (hoofdcentrum), Alkmaar, Almere, Arnhem, Den Haag, Hilversum, Middelburg, Rotterdam, Utrecht en Zwolle) en diverse BK-locaties in Nederland zoals Nijmegen, Zoetermeer, Den Haag-Loosduinen en Groningen waar activiteiten plaatsvinden zoals themamiddagen, dialogen, seminars en open of besloten meditaties.

Er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waarbij uitwisseling plaatsvindt met personen uit de gezondheidszorg, maatschappelijk werk, levensbeschouwelijke organisaties, onderwijs- en culturele instellingen. In 2015 was het totaal aantal deelnemers aan alle door de BKSA georganiseerde activiteiten in Nederland 13.952 (in 2014 was dat 13.118). De open en besloten meditaties in de verschillende afdelingen en locaties zijn zeer goed bezocht. Mensen hebben in toenemende mate interesse in en behoefte aan een ervaring van stilte en vrede.

raja yoga Amsterdam
Amsterdam
raja yoga Amsterdam
Hilversum
raja yoga Amsterdam
Den Haag


Activiteiten vonden in 2015 ook plaats op andere locaties zoals in Tilburg voor de Stichting Surinaamse Vrouwen; in Wijchen bij de Shree Raam Mandir; in Olst bij de Premdani Ayurveda Clinic; in Zwolle in de 101 winkel en op ‘Landstede’ tijdens de internationale vrouwendag georganiseerd door het Zwolse Vrouwenplatform; in Rotterdam bij de Shiv Mandir, Dona Daria en Centrum Djoj; in Middelburg in het AZC; in Amsterdam Zuidoost Bij Global Organization of People of Indian Origion (GOPIO); in Den Haag in het Mortuarium West Einde en het Crematorium Ockenburg; in Den Haag in Museum Panorama Mesdag en in het Lohman museum; in Almere op de Hogeschool Windesheim Flevoland en op het Gemeentehuis.

In Amsterdam Zuidoost zijn vrijwilligers van de BKSA al enige jaren actief op verschillende locaties zoals in het Vrouwen Empowerment Centrum (VEC). Er werden ook trainingen gegeven in Boosheid Overwinnen en Omgaan met conflicten bij een organisatie die jonge vrouwen van allochtone afkomst coacht op het gebied van professionalisering en begeleiding in hun vrijwilligerswerk voor o.a. Antilliaanse en Surinaamse gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. In het buurthuis Holendrecht werd een workshop Leven in Overvloed en Rijkdom gegeven bij het Vrouw en Geld Café, een initiatief van het Buurvrouwennetwerk.

Het stadsdeel Amsterdam Zuidoost ondersteunde de themadagen Boosheid Overwinnen die door vrijwilligers van BKSA Hilversum worden begeleid, omdat er handvatten worden aangereikt om te leren gaan met irritatie, weerstand en agressie omdat deze in toenemende mate een bedreiging vormen voor een gezond leef/woon/werkklimaat.

Special Interest groepen
In Amsterdam vinden jaarlijks Reflectiegroep bijeenkomsten plaats met gastsprekers uit diverse disciplines; bijeenkomsten van een Soul & Care groep die bestaat uit professionals die werkzaam zijn in o.a. de bancaire sector, media en gezondheidszorg; bijeenkomsten van de Lighthouse groep met professionals waarin wordt gemediteerd en een spiritueel thema wordt uitgewerkt.

foto-17
Special Interest groepen

Studenten
In 2015 zijn er landelijk bijeenkomsten geweest met studenten van verschillende (beroeps)opleidingen. BK Den Haag was uitgenodigd op de Haagse Hogeschool voor een gastles over Sociaal Ondernemen bij de studierichting Sociaal Pedagogische Hulpverlening, als deelnemende organisatie aan het Peace in the Park evenement; in Nijmegen bezochten studenten van de Helicon opleiding onze locatie aldaar; in Amsterdam waren studenten van het SVGB Kenniscentrum (bijzonder beroepsonderwijs voor kleinschalige beroepsgroepen met specialistisch vakmanschap) te gast en op de Hogeschool van Amsterdam gaf BK een themadag aan studenten Maatschappij en Recht over Boosheid overwinnen en omgaan met conflicten.

Beurzen
In Houten (Lotusbeurs); Almere (Spirituele Wellness beurs); Den Haag (Internationale Markt in het Museon); in Arnhem (Braderie Oranjestraat en Paraview beurs in de Eusebiuskerk) en in Amsterdam op de Dam (interreligieuze culturele manifestatie ‘Samen Eén Amsterdam').

yoga-01
Manifestatie 'Samen Eén Amsterdam'
foto-20
Lotusbeurs Houten


Retreats
Jaarlijks hebben BK-studenten hun retreat in Helvoirt met rond de 100 deelnemers. In Oxford was er een Nederlandse retreat ‘Feeling Great, how to change your life for the better’ georganiseerd en in Gubbio (Italië) vond er een stilteretreat plaats voor Nederlandse professionals.

foto-22
Stilteretreat Gubbio

Retreat Helvoirt


Financiën

Toegankelijkheid als principe
Een van de grondbeginselen van de BKSA is dat voor deelname aan activiteiten geen kosten in rekening worden gebracht. Dat past bij onze visie dat ieder mens in essentie positieve kwaliteiten heeft als liefde, vrede en kracht. Mensen de gelegenheid bieden om die positieve kern weer te ontdekken, te ervaren en te leven, is zo essentieel dat het leggen van een financiële drempel niet past. Dat principe komt ook tot uiting in de manier waarop de activiteiten van de BKSA in financiële zin zijn georganiseerd.

Uitgaven
Het grootste gedeelte van de inkomsten van de BKSA zijn donaties van deelnemers aan activiteiten die voordeel (hebben) ervaren van wat is aangeboden. Omdat donaties vanuit deze intentie worden gedaan, moet de besteding ervan ditzelfde reflecteren. De uitgaven van de BKSA hebben dan ook vooral betrekking op het bekostigen van locaties waar activiteiten van de BKSA plaatsvinden en de kosten van het bekendmaken van die activiteiten.

Het gaat daarbij om huisvestingskosten, zoals huur, energie, onderhoud en dergelijke, huishoudelijke kosten waaronder ook de kosten van aankoop van inventaris, publiciteits- en kantoorkosten. Naast donaties ontvangt de BKSA huur van degenen die in door de BKSA aangehuurde panden wonen en zijn er – heel beperkte – inkomsten uit de verkoop van boeken en merchandise.

Daarnaast doneert de BKSA gelden aan buitenlandse organisaties die aan de BKSA zijn gelieerd, waaronder het spirituele hoofdcentrum in Mount Abu in India. De reden daarvoor is dat het spirituele hoofdcentrum in India op allerlei gebied ondersteuning biedt aan de activiteiten van de BKSA in Nederland en ook de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan retraites in diverse retreatcentra in de wereld.

Reserve en verantwoording
In het kader van het bieden van houvast in een snel veranderende samenleving is het belangrijk dat er continuïteit is in de activiteiten van de BKSA. Omdat de hoogte van donaties kan fluctueren, is ook in de periode 2016/17 het streven om een financiële buffer aan te houden, waarmee de kosten van de BKSA voor minimaal een half jaar kunnen worden gedekt. De achtergrond daarvan is ook dat de BKSA voor meerdere door haar aangehuurde panden een langlopende verplichting is aangegaan.

Bestuursamenstelling en beloningenbeleid
Het bestuur van de stichting bestaat op 1 juli 2016 uit de volgende personen: Jacqueline Berg, voorzitter; Arnoud van Rens, secretaris; Louis de Graaf, penningmeester; Heleen van Antwerpen, bestuurslid; Alice Rosema, bestuurslid.

De stichting geeft geen vergoeding aan bestuursleden, docenten en andere vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden kosteloos door alle vrijwilligers verricht. Wel wordt (op verzoek) een reiskostenvergoeding gegeven voor gemaakte reiskosten met betrekking tot het kunnen geven van cursussen, lezingen en het bijwonen van voor de stichting belangrijke bijeenkomsten, eventueel in het buitenland. Daarnaast worden indien nodig, de reiskosten voldaan van personen die op uitnodiging van de stichting een bezoek brengen aan Nederland.

Jaarrekening 2015

(Voor deze jaarrekening is op 27 juni 2016 door de accountant een controleverklaring met een goedkeurend oordeel afgegeven)

BALANS PER 31 DECEMBER 2015    
 
2015
 
 
ACTIEF    
     
VASTE ACTIVA    
Materiële vaste activa    
Overige bedrijfsmiddelen   16.219
     
VLOTTENDE ACTIVA    
Voorraad boeken 19.300  
Liquide middelen 267.841  
Subtotaal   287.141
     
Totaal   303.360
     
PASSIEF    
     
Kapitaal    
Overige reserve 1 januari 273.173  
Resultaat verslagjaar -13.313  
Overige reserve 31 december 59.860  
Bestemmingsreserve 200.000  
Subtotaal   259.860
     
Langlopende schulden    
Leningen   40.200
     
Kortlopende schulden    
Overlopende passiva   3.300
               
Totaal   303.360
     
     
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015    
  2015  
 
Baten    
Donaties cursisten 303.363  
Verkoop literatuur 3.461  
Toename voorraad literatuur 0  
Huuropbrengst 30.400  
Rente bank      933  
Totaal baten   338.157
     
Lasten    
Huisvestingskosten 208.404  
Cursuskosten 48.129  
Administratieve kosten 20.834  
Inkoop literatuur 2.947  
Afname voorraad literatuur 700  
Afschrijving overige bedrijfsmiddelen 12.524  
Rente leningen 5.152  
Donaties gelieerde organisaties 52.281  
Overlopend passief 500  
Correctie afrondingen        -1  
Totaal lasten  
-/- 351.470
     
Resultaat   -13.313
     

TOELICHTING JAARREKENING 2015

Toelichting op de balans per 31 december 2015:

Toelichting op de staat van baten en lasten 2015:Amsterdam, juni 2016

Archief